KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUMASINA İLİŞKİN

 

AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda veri sorumlusu ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI (KURUM) olacaktır.

Bu aydınlatma metninin ileride değiştirilecek nüshaları KURUM’un internet sitesinde www.akv.org.tr/kvkk adresinde sürekli yayınlanacaktır.

Cep telefonu, isim-soyisim, elektronik posta adresi, meslek grubunuz, çocuk sayısı, çocuklarınızın yaş grubu gibi bilgiler KURUM’un faaliyetlerinin odak gruplarına göre ayrıştırılarak tarafınıza duyurulması amacı ile sınırlı olarak;

İsim-soyisim, anne/baba adı, doğum yeri/tarihi, cinsiyet, medeni hal, TC kimlik numarası, eğitim durumu, cep telefonu, adres, elektronik posta adresi gibi bilgiler; ailenizin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin bilgiler ve burs başvuru formunda vereceğiniz diğer bilgiler; burs başvurularının değerlendirilerek sonuçlandırılması, süreçlerin gerektiğinde resmi makamlara denetime elverişli bir şekilde raporlanması amacı ile sınırlı olarak;

İsim-soyisim, TC Kimlik numarası, adres ve sosyal yardım talep formunda ve yardım tutanağında vereceğiniz diğer bilgiler sosyal yardım taleplerinin karşılanması, süreçlerin gerektiğinde resmi makamlara denetime elverişli bir şekilde raporlanması amacı ile sınırlı olarak işlenecektir.

Ayrıca yetkisiz işlem iddialarının adli makamlarca soruşturulması esnasında talep edilebilecek çevrimiçi erişim ve işlem kayıtları saklanacaktır.

Kişisel verileriniz adli ve idari makamlar tarafından talep edildiği takdirde ilgili mercilerle paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz bunun dışında aksine tarafınıza bilgi verilmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, aksi yönde rızanız alınmadıkça yurtdışına aktarılmayacak, yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmak sureti ile korunacak; yasal zorunluluklar, bağış sözleşmesinden ve aldığınız hizmetlerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin zamanaşımı süreleri geçtikten sonra silinerek ve ilgili evraklar imha edilerek ortadan kaldırılacaktır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi (a) bendine göre “kanunlarda açıkça öngörülmesi” (c) bendine göre “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (ç) bendine göre “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; telefon, sms, mektup ve elektronik posta yolu ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesine göre; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek; (b) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek; (c) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek; (d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek; (e) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek; (f) kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini istemek; (g) mevzuata aykırı olarak işlenen verilerle ilgili zararlarınızın tazminini istemek hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki taleplerinizi KURUM’umuza; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ hükümlerine göre bilgi@akv.org.tr elektronik posta adresine elektronik posta göndererek; İskenderpaşa Mah. Yeşiltekke Sok. No:4/1 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak ya da şahsen başvurarak; https://akv.org.tr/iletisim internet adresinde bulunan formu doldurmak suretiyle yazılı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin değerlendirilmesi için bu başvurularda ilgili kişinin adı ve soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası; tebligata elverişli yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirim için kullanılacak elektronik posta adresi, telefon numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması gerekecektir.